تبلیغات
دانشجویان اقتصاد کشاورزی - مناظره خسرو و فرهاد!

دانشجویان اقتصاد کشاورزی

هرچه میخواهد دل تنگت بگو!

مناظره خسرو و فرهاد!

حتما تا حالا فال حافظ گرفتین. نمیدونم نظر بقیه چیه ولی این رو میدونم که حافظ دروغگوه لا اقل واسه من دروغگوه!

حالا این چه ربطی داره به مناظره خسرو و فرهاد، خودم هم نمیدونم.من عاشق این شعرم تا جای که حتی این رو روی برگه ی امتحان پایانترم ریاضی هم نوشتم. بیخیال بهتره بریم ادامه مطلب!

 

نخستین بار گفتش کز کجائی   

 بگفت از دار ملک آشنائی 

بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند    

         بگفت انده خرند و جان فروشند 

بگفتا جان فروشی در ادب نیست 

بگفت از عشقبازان این عجب نیست 

بگفت از دل شدی عاشق بدینسان؟   

   بگفت از دل تو می‌گوئی من از جان 

بگفتا عشق شیرین بر تو چونست 

  بگفت از جان شیرینم فزونست

بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب    

بگفت آری چو خواب آید کجا خواب

بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک 

 بگفت آنگه که باشم خفته در خاک 

بگفتا گر خرامی در سرایش

بگفت اندازم این سر زیر پایش 

بگفتا گر کند چشم تو را ریش        

    بگفت این چشم دیگر دارمش پیش

بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ    

   بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ 

بگفتا گر نیابی سوی او راه  

 بگفت از دور شاید دید در ماه 

بگفتا دوری از مه نیست در خور    

 بگفت آشفته از مه دور بهتر 

بگفتا گر بخواهد هر چه داری    

   بگفت این از خدا خواهم به زاری 

بگفتا گر به سر یابیش خوشنود 

   بگفت از گردن این وام افکنم زود 

 

بگفتا دوستیش از طبع بگذار

بگفت از دوستان ناید چنین کار 

بگفت آسوده شو که این کار خامست 

  بگفت آسودگی بر من حرام است 

بگفتا رو صبوری کن درین درد     

بگفت از جان صبوری چون توان کرد 

بگفت از صبر کردن کس خجل نیست

    بگفت این دل تواند کرد دل نیست 

بگفت از عشق کارت سخت زار است  

 بگفت از عاشقی خوشتر چکار است 

بگفتا جان مده بس دل که با اوست 

    بگفتا دشمنند این هر دو بی دوست 

بگفتا در غمش می‌ترسی از کس

 بگفت از محنت هجران او بس 

 

بگفتا هیچ هم خوابیت باید 

   بگفت ار من نباشم نیز شاید 

بگفتا چونی از عشق جمالش     

 بگفت آن کس نداند جز خیالش 

بگفت از دل جدا کن عشق شیرین   

   بگفتا چون زیم بی‌جان شیرین 

بگفت او آن من شد زو مکن یاد    

بگفت این کی کند بیچاره فرهاد 

بگفت ار من کنم در وی نگاهی  

   بگفت آفاق را سوزم به آهی 

چو عاجز گشت خسرو در جوابش

  نیامد بیش پرسیدن صوابش 

به یاران گفت کز خاکی و آبی  

    ندیدم کس بدین حاضر جوابی 

 [ یکشنبه 24 بهمن 1389 ] [ 08:50 ب.ظ ] [ رهگذر ] [ با ما همراه شوید() ]